5 Aralık 2007 Çarşamba

Anten nedir

Anten nedir?

Anten, elektrik sinyallerini (voltaj ve akym) elektromanyetik dalgalara ya da
elektromanyetik dalgalary elektrik sinyallerine dönü?türmek için kullanylan araçtyr.

Yönsüz anten ve yönlü anten nedir?

Elektromanyetik enerjiyi uzayda kendinden e?it uzaklyktaki noktalara e?it olarak yayan
ya da noktalardan e?it olarak alan antenlere yönsüz anten denir. ?ekil 2'de yönsüz bir
anten için bir düzlemdeki örnek bir y?yma örüntüsü verilmi?tir. Genelde kullanylan
antenler yönlüdür ve elektromanyetik enerjiyi belirli bir yönde di?er yönlere göre daha
etkin olarak yayar ya da alyrlar. ?ekil 3A ve 3B'de yönlü antenlerin y?yma örüntülerine
örnek gösterilmi?tir. A?a?ydaki ?ekillerde dairenin merkezindeki nokta anteni temsil
etmektedir.Anten kazancy ve anten etkin çyky? gücü nedir?

Yönlü bir antenin bir noktadaki güç yo?unlu?unun ayny güçle beslenen yönsüz antenin ayny noktadaki güç yo?unlu?una orany, yönlü antenin o noktadaki kazancy olarak tanymlanyr. Anten kazancy, antenin ne oranda yönlü oldu?unun bir göster-gesidir. Örne?in ?ekil 3'te yer alan antenler arasynda bir kar?yla?tyrma yapylacak olursa, 3A'da yer alan anten 3B'deki antene göre daha yüksek kazanca sahiptir. Antenin ortama yaydy?y toplam güç anten etkin çyky? gücü olarak adlandyrylyr.
Antenin Tarihçesi
Bizi ileti?im ça?yna hazyrlan olaylar dizisinin ba?langycy olarak, telli telgrafyn icadyny gerçekle?tiren Princeton Üniversitesi do?a bilimleri profesörlerinden Joseph Henry'nin, 1842 yylynda yapty?y deney syrasynda üst kattaki myknatys ibresini kapmasyny gözlemesi olayyny almak makul bir olacak. Henry uzaktan algylama olayyny sezdikten sonra bir dizi deneyler yapty. 7-8 mil uzaktaki yyldyrym sebebiyle olu?an elektriksel i?areti algylady. 1875’te de Edison, elektrik devresindeki anahtaryn açylyp kapanmasy syrasyndaki y?ymayy uzaktan algylady ve hyzla çaly?malaryna devam ederek dü?ey konumlu tepesi yüklü ve topraklanmy? antenlerini ileti?imde kullanmak üzere patent aldy (?ekil 1.1.1.). 1887 dolaylarynda H. Hertz y?yma olayynyn formüle edilmesi üzerine çaly?ty, ilk kez polarizasyon kavramy üzerinde durdu. 1897'de Liverpool Üniversitesi fizik profesörlerinden Oliver J. Lodge bikonik anten ve anten devresinde ayarly LC devresi için patent aldy (?ekil 1.1.2). Empedans sözcü?ünü literatüre kazandyrdy. 1900'den önce parabolik yansytycylar, mercek antenler, açyklyk antenler,dalga kylavuzlary mikrodalga frekanslarynda kullanyldy. Bu tarihten sonra bu tür antenlerin kullanylmasy uzun bir süre durgunluk dönemi geçirdi. 1930'lardaki radyo elektroni?indeki geli?meler mikrodalga antenlerini tekrar gündeme getirdi.
1901 yylynda Marconi, 15 KW güçlü 820 KHz'lik fan monopol antenle Yngiltere - Amerika arasynda Atlantik üzerinden ileti?imi gerçekle?tirdi (?ekil 1.1.3). 1907 yylynda Zenneck, sadece antenin iyi olmasyny ileti?imin için tek ba?yna etkin olamayaca?yny, yer sisteminin de uygun ?ekilde yapylmasynyn anteni daha verimli kylabilece?ini makalelerinde gösterir. 1916-1920 yyllary arasynda Marconi, iletkenlerle yapylmy? parabolik reflektörün oda?ynda aktif bir anteni kullanarak 3.5 m dalga boyunda elektromagnetik alan y?ymasy gerçekle?tirdi ve ölçülen y?yma diyagramy ile hesaplanan y?yma diyagramynyn uyum içinde oldu?unu gösterdi
1940-1945 yyllary arasy mikrodalga antenlerin ve radarlaryn yo?unluk kazandy?y dönemdir. 1945-1949 döneminde VHF yaryk antenler, halka antenler, dipol ve dilop anten dizileri yo?un olarak kullanylmaya ba?landy ve 1965'de COMSAT'yn ilk jeosenkronize uydusu yörüngeye oturtuldu. Bu uydu ile ileti?im gelecek için büyük umutlar sergiliyordu. Yyl 1969, ve tarih 20 Haziran; insanlyk aya ayak basmy? ve antenlerini ay üzerine yerle?tirmi?ti. O gün, elektronik tarihinin önemli kilometre ta?laryndan biri olacakty.
Günümüzde uzayyn derinliklerine gösterilen dünya üzerinde jeosenkronize ve jeosenkronize olmayan yörüngelerde dönen uydular farkly amaçlar do?rultusunda yer ile ileti?imi sa?lamak amacy ile antenlerle donatylmy?lardyr .Bundan sonra da geli?meler devam edecek ve daha yüksek kazançly kullany?ly antenler üretmek hedef olacaktyr. Örne?in TCRO (sadece TV amaçly antenler) için parabolik reflektör antenlerinin kullanylmasyndaki mukavemet, üretim güçlü?ü gibi de dezavantajlary nedeniyle, iletken düzlemsel levhalar üzerinde olu?turulan mikro?erit anten dizilerinin kullanylmasy gündeme gelmi?tir .Bu de?i?im en iyi elde edilinceye kadar devam edecektir.

Hiç yorum yok: